تیم ما

Jane Travis
CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

شبنم مختاری فر
مدیر عامل
محمد صادق علامی
مدیر
Kim Dennis
Human Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Jack Semper
Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Larry Wilson
Accountant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.